Villkor för Medlemskap i Move About och för nyttjande av elbilar

1. INLEDNING

Dessa villkor gäller för medlemskap i Move About och för nyttjande av fordon. Avtalet ingås mellan Move About och person som som använder Move Abouts tjänster (”Medlem”).

Tillhandahållande av Move Abouts tjänster:
OKQ8 AB

Org.nr.: 556027-3244

Adress:
OKQ8 AB
113 46 Stockholm

Telefon: 08-50680000

2. KUNDKRAV

Medlem måste vara minst 18 år, ha giltigt körkort för att framföra de fordon som erbjuds genom Move About (tex klass B för personbil) och acceptera villkoren i detta användaravtal. Medlem måste ange korrekta uppgifter om namn, adress, telefonnummer och e-mail. Medlem är skyldig att omgående rapportera uppdaterad kontaktinformation samt om eventuellt körkort blivit indraget eller om Medlem på annat sätt ej längre möter de krav som gällde då Medlem blev godkänd.

3. BETALNINGSVILLKOR

Medlemskap erbjuds i olika medlemsnivåer, med eller utan fast månadsavgift samt med tillkommande hyreskostnad baserat på beställda och levererade tjänster där hyreskostnaden varierar med tex vald fordonskategori och tid på dygnet. I tillägg kan kostnader tillkomma vid tex sent avbeställda tjänster eller försent återlämnade fordon. Detaljerade priser och avgifter presenteras i appen.

Move About kan även debitera användare med tilläggskrav enligt gällande prislista, avseende tex självrisk vid skada, böter och avgifter, ersättning för förlorad laddkabel, bärgning av bil på grund av misskötsel, förlorad uthyrning på grund av misskötsel samt merkostnad för extra rengöring vid nedskräpning, rökning eller husdjur i bil. Medlem är ansvarig för att betala offentliga böter, parkeringsavgifter och andra avgifter som uppkommit under hyresperioden och ej inkluderas i hyresavgiften. Om sådana utgifter inte betalas i tid lägger Move About på en administrationsavgift på 200 kr vid senare inkrävning från Medlem.

Kostnadsexempel:

 • Borttappad nyckel: 7500 SEK
 • Borttappad laddningskabel: 3000 SEK
 • Rekonditionering på grund av osanitär interiör: 4000 SEK
 • Bärgning av bil på grund av misskötsel: 3000 SEK
 • Förlorad uthyrning på grund av misskötsel: 725 kr per dag, maximalt 3000 SEK.

Medlemskapet löper från det att Medlem registrerar sig och förnyas därefter automatiskt varje månad. Medlem debiteras eventuell månadsavgift månadsvis tills Medlem själv väljer att säga upp avtalet. Se vidare under § 12 Uppsägning.

Hyreskostnaden debiteras normalt efter avslutad bokning. Move About äger dock rätt att kräva förskottsbetalning. Betalning sker normalt med betal- eller kreditkort, men tjänsteresor kan faktureras månadsvis till kontrakterade företags­kunder.  Vid kortbetald resa reserveras först uppskattad kostnad för bokningen tillsammans med en marginal två dagar innan bokningen startar. För resor som startar inom fyra dagar sker reservationen normalt dock omgående vid bokningstillfället. Vid avbokning senast två timmar innan bokningens starttid släpps reservationen. Move About har rätt att avboka Medlems bokning om Move About ej lyckats genomföra reservation på det kort Medlem registrerat, exempelvis vid utebliven bekräftelse via mobilt BankID då Medlems bank kräver sådan.

Move About förbehåller sig rätten att ändra priset på det löpande medlemskapet, gällande från nästa debitering. Sådan prisändring meddelas direkt till Medlem på den e-mailadress som uppges vid registrering, senast en månad före verkställande. Move About förbehåller sig rätten att ändra hyreskostnaden. De nya priserna förmedlas på beställningsportalen och kommer att synas tydligt vid beställning och i samband med debitering efter bokningens avslut.

4. VAD INGÅR I MEDLEMSKAPET

Medlemskap i Move About ger Medlem rätt att hyra fordon i Move Abouts publika fordonsflotta till gällande priser efter beställning i Move Abouts app. Ett godkänt, ej blockerat medlemskap i Move About är en förutsättning för att kunna nyttja tjänsten.

Kund som erhållit medlemskap genom sin arbetsgivare, hyresvärd eller annan tredje part är ansvarig för att omgående meddela Move About om relationen till sådan tredje part upphör eller förändras. Mer specifikt är det inte tillåtet att boka tjänstekörningar mot faktura utan giltig anställning hos en företagskund till Move About. Medlem är personligt ansvarig för betalning av samtliga resor Medlem bokar utan giltig anställning hos en av Move Abouts företagskunder.

5. VAD ÄR INKLUDERAT I HYRESKOSTNADEN

Hyreskostnaden inkluderar:

 • Försäkring i enlighet med villkoren beskrivna i § 10 FÖRSÄKRINGSVILLKOR
 • I prislista angiven inkluderad körsträcka. Eventuell tillkommande kilometerkostnad för överskridande distans enligt gällande prislista
 • 24 timmars vägassistans
 • Kundservice på 031-799 28 04 enligt öppettider angivna på Move Abouts websida

Move About är ansvariga för att reserverat fordon finns tillgängligt för upphämtning på avtalad tid vid avtalad plats. Fordonet ska vara i tekniskt bra skick och i övrigt vara trafiksäkert. Move Abouts bokningssystem tilldelar bästa fordon utifrån planerad körsträcka och tillgänglighet. Move About kan dock inte garantera tillgängligheten på fordon och laddning under färd kan därför krävas.

Småskador och normalt slitage kan finnas på fordon och ändrar inte priset.

6. UPPHÄMTNING OCH ÅTERLÄMNANDE AV FORDON

Medlem hämtar fordon på reserverad tid, vid vald uthyrningsstation. Vid upphämtning skall Medlem följa de instruktioner som ges i Move Abouts app inklusive genomförande av skadekontroll. Användaren är ansvarig för att ta med löstagbar laddkabel från uthyrningsstationen under hyresperioden. När bilen återlämnas skall den parkeras på en av de tillgängliga parkeringsplatserna på angiven uthyrningsstation och laddkabeln skall anslutas till bilens uttag igen. I övrigt skall Medlem följa instruktionerna i appen för återlämning. Hyresperioden avslutas automatiskt när fordonet återlämnats.

7. MEDLEMS BEHANDLING AV FORDONET

Uthyrt fordon får endast köras av den Medlem som angivits vid beställning. Under bokning är Medlem ansvarig för att kontrollera att bilen är i funktionellt skick. Vid skada eller annan avvikelse är Medlem skyldig att omedelbart meddela Move Abouts kundservice. Medlem är skyldig att behandla fordonet väl och att inte påföra skador. Fordonet ska återlämnas i samma skick som det var vid upphämtning. Rökning är ej tillåtet i bilarna och djur får ej medtagas.

Uthyrt fordon får inte används för:

 • Körning utanför offentlig väg eller område
 • Uthyrning, taxiverksamhet eller annan körning av passagerare eller varor mot ersättning
 • Tävling, fartprover eller annan form av testkörning
 • Upplärning eller annan form av övningskörning
 • Bogsering av andra fordon
 • Brottslig verksamhet

Uthyrt fordon får ej framföras på olagligt sätt, t ex:

 • Körning under påverkan av alkohol, narkotika eller medicin
 • Frakt av flera passagerare eller tyngre last än godkänt för fordonet
 • På annat sätt använda fordon i strid mot lagar och trafikregler

Fordonet får inte tas ut ur Sverige utan skriftligt samtycke från Move About.

8. MEDLEMS ANSVAR FÖR SKADOR UNDER HYRESPERIODEN

Under avtalad hyresperiod och fram till att fordonet är återlämnat på korrekt sätt, bär Medlem fullt ansvar för fordonet och nyttjande av detta. Move About kontrollerar regelbundet fordonen och registrerar kända skador. Medlem är ansvarig för eventuella skador som uppkommer under hyresperioden. Likställt med skador under hyresperioder är skador som Medlem anser ha inträffat före hyresperioden och som Medlem rimligen borde ha upptäckt vid en normal kontroll av fordonet vid upphämtning.

Medlem ansvara för självrisk enligt § 10 FÖRSÄKRINGSVILLKOR.

Ansvar som inte täcks av försäkring ska täckas av Medlem, t ex vårdslöshet.

9. MEDLEMS SKYLDIGHETER VID SKADOR

Alla skador, tekniska fel eller olyckor ska Medlem omedelbart anmäla till Move About. Vid olycka eller motorhaveri ska man ringa Move Abouts kundsupport. Numret står i appen, på och Move Abouts hemsida. Vid stöld, brand, skadegörelse eller skada på person eller djur ska händelsen även anmälas till polisen. Medlem ska fylla i fullständig skadeanmälan och inte lämna bilen utan korrekta säkerhetsvidtagelser. Ifylld skadeanmälan ska skickas omgående till Move About. Om Medlem inte uppfyller sina plikter i samband med skada är Medlem ansvarig för eventuella merkostnader som kan hänföras till försummelsen.

10. FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Följande villkor gäller vid försäkringen:

 • Försäkringen gäller för Medlems för tillhandahållet fordon under hyresperioden
 • För att försäkringen ska gälla måste användaren vara över 18 år och ha giltigt körkort för uthyrt fordon
 • Ansvarsförsäkringen täcker ansvar för skada på person och saker som fordonet orsakat
 • Försäkringen gäller i Sverige
 • Vid skada är maximal självrisk normalt 6.500kr inklusive moms. För premiumfordon är maximal självrisk dock 11.000 kr.

Försäkringen omfattar inte:

 • Skada som Medlem medvetet orsakat
 • Skador som Medlem framkallat genom grov oaktsamhet
 • Andra skador som uppstått när uthyrt fordon framförts i strid med dessa användarvillkor.

Medlem som orsakat skada är ansvarig för samtliga kostnader knutna till skadan, även om sådan skada ej omfattas av försäkringen.

11. ÅNGERRÄTT

Medlem har rätt att ångra avtalet genom att skriftligen meddela Move About inom 14 dagar att medlemskapet blev registrerat och betalt. Ångerrätten gäller inte fordonshyra utan endast medlemskap.

12. UPPSÄGNING OCH BYTE AV MEDLEMSNIVÅ

Medlemskapet sägs upp genom att skicka e-mail till info@moveabout.se.

Medlem kan när som helst säga upp medlemskapet. Medlemskapet upphör då vid kommande månadsskifte. Inbetalad månadsavgift återbetalas ej. Medlems förpliktelser mot Move About relaterade till tidigare bokningar kvarstår även efter avslutat medlemskap.

Medlem kan fritt byta mellan olika medlemsnivåer. En nedgradering från en medlemsnivå med månadsavgift till en utan får dock ske först efter minst två sammanhängande perioder med månadsavgift.

13. ANVÄNDNING AV PERSONUPPLYSNINGAR

Information som inhämtas om Medlem behandlas konfidentiellt och delas ej med tredje part utan Medlems medgivande. Move About använder GPS-positionering för att lokalisera bilar som ej är returnerade efter bokning, stulna eller försvunna samt vid interna behov. Move About kan använda personupplysningar om Medlem bland annat för att uppfylla avtalet, utveckla och analysera tjänsterna och samla data för statistiska ändamål. Nyttjandet av elcyklar kan komma att loggas med GPS. I tillägg kan Medlem vid registrering frivilligt ge samtycke till att Move About kan skicka nyhetsbrev till Medlems registrerade e-mailadress.

14. ANSVARSBEGRÄNSNING

Move About eftersträvar en hög kvalitet på tjänsten vid varje tidpunkt. Om tjänsten avbryts eller störs väsentligt i mer än 24 timmar och Move About är ansvarigt, kan Medlem kräva återbetalning av medlemsavgiften för perioden ur drift. Övriga avgifter, utgifter eller uteblivna intäkter ersätts ej. Move About påtar sig inget ansvar för skada eller förlust av ägodelar, som Medlem eller annan person har efterlämnat i fordon under eller efter hyresperioden. Eventuella reklamationer ska inkomma inom en arbetsvecka.

15. MISSBRUK AV TJÄNSTEN

Move About förbehåller sig rätten att stänga av Medlem eller avsluta medlemskap vid brott av dessa användarvillkor.

16. KUNDSERVICE

Frågor om tjänsten, tekniska problem, klagomål och reklamation rörande Move Abouts tjänster eller betalning ska riktas till Move Abouts Kundservice som via telefon 031 799 28 04, e-post info@moveabout.se eller chat på moveabout.app och i Move Abouts app.

Move About eftersträvar alltid att ge svar på kortast möjliga tid, senast inom tre arbetsdagar.

17. ÖVERLÄMNANDE

Move About äger rätt att överlåta sina rättig- och skyldigheter enligt detta avtal till en annan tjänsteleverantör. Om så sker skall Move About omgående informera Medlem. Medlem anses informerad tre dagar efter att informationen är skickad till Medlems registrerade e-mailadress.

Medlem äger ej rätt att överlåta sina rättig- och skyldigheter enligt detta avtal utan att skriftligt godkännande från Move About.

18. ÄNDRINGAR I VILLKOREN

Move About har rätt att ensidigt ändra villkoren i detta avtal. Om ändringarna är väsentliga ska Medlem informeras minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft, med undantag av ändringar som eventuellt måste genomföras på grund av ingrepp av offentliga myndigheter med så kort varsel att denna tidsgräns inte kan hållas. Vid sådana väsentliga ändringar skall Move About omgående informera Medlem.

19. ÄNDRINGAR I ANVÄNDARUPPGIFTER

Medlem ska direkt informera Move About vid eventuella ändringar av telefonnummer och andra förhållanden av betydelse för medlemskapet per e-post, telefon eller annan kanal Move About hänvisar till på sin hemsida. Medlem ansvarar för ev avgifter och kostnader som uppkommer till följd av att Medlem angivit felaktigt telefonnummer eller inte informerat Move About om ändrad kontaktinformation.

20. TVISTER

Avtalet tolkas i enlighet med svensk lagstiftning. Eventuella tvister ska försöka lösas genom förhandling. Eventuella tvister som inte kan lösas mellan Move About och Medlem kan tas vidare i allmän domstol. Göteborgs tingsrätt används i första hand vid tvister.

Läs mer om hur vi hanterar din personuppgifter