Betingelser for Medlemskap i Move About og Bruk av Elbiler

§ 1 INNLEDNING

Disse vilkårene gjelder for medlemskap i Move About og leie av elektriske biler. Avtalen inngås mellom deg som kunde på den ene siden (”Kunden”) og Move About AS på den andre siden (”MAAS”).

Informasjon om Move About AS:
Org.nr.:
991905421

Adresse:
Move About AS
Postboks 554
1328 Høvik
Norway

Telefon:
+47 958 07 000

E-post:
kundeservice@moveabout.no

§ 2 KRAV TIL KUNDEN

Kunden må være over 20 år (25 år Jaguar i-Pace og lignende biler), og ha gyldig førerkort, og akseptere betingelsene i denne Avtalen. Det kan gjøres unntak for Kunder under 20 år. MAAS vil behandle disse individuelt. MAAS forbeholder seg retten til å avvise søknad om medlemskap. Dersom Kunden skal leie bil privat må et gyldig betalingskort registreres hos MAAS sin betalingspartner.

Kunden plikter å oppgi korrekte opplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Mobiltelefonnummeret som Kunden registrerer seg med må samsvare med navn på førerkort.
Kundeprofilen er personlig og skal ikke under noen omstendighet overlates til andre personer. Eventuelle forhold som oppstår i forbindelse med leieforholdet og alle økonomiske forpliktelser og krav vil bli rettet mot den registrerte kunden.

§ 3 BETALINGSBETINGELSER

Prisen for tjenesten består av en eventuell fast månedlig medlemsavgift, en tidsavhengig avgift for den enkelte leieperiode, en eventuell avgift per kjørte km, bompassering og parkeringsavgift. I tillegg kommer eventuelle gebyrer for blant annet kansellering av bestillinger, for sen tilbakelevering av biler, ikke satt bil på lading og kontrollert at lading starter, og parkering på feil lokasjon. De til enhver tid gjeldende priser, gebyrer og øvrige betalingsbetingelser er tilgjengelige på https://www.moveabout.no.

MAAS kan belaste Kunden i ettertid for tilleggskrav som for eksempel egenandel i forsikringssaker, bøter og gebyrer, innvendig vask og rens av seter, erstatning av ladekabel, og eventuelle andre krav. Medlemskapet løper fra datoen Kunden registrerer seg, og fornyes automatisk hver måned. Eventuell månedsavgift vil bli belastet for medlemskapet på forskudd hver måned inntil Kunden selv velger å si det opp. Dette gjøres ved å sende en e-post til kundeservice, som nærmere beskrevet i § 12 OPPSIGELSE. Gjeldende priser for bruk av bilene kommer tydelig frem i bestillingsprosessen i vår APP og på https://www.moveabout.no.

Kunden vil bli belastet for hver enkelt tur på etterskudd. Når Kunder betaler med betalingskort, vil et beløp på inntil to ganger avtalt leiepris reserveres på Kundens betalingskort inntil 5 dager før start på billeien. Ved endt billeie og senest innen 24 timer vil leien trekkes fra kortet og reservasjonen slippes. Kunder med bedriftsavtale vil motta spesifisert faktura månedlig på etterskudd. Fakturagebyr påløper.

MAAS forbeholder seg retten til å endre prisen på det løpende medlemskapet, gjeldende fra neste fornyelse av medlemskapet. De nye prisene for medlemskapet kunngjøres direkte på prislisten tilgjengelig via vår WEB side og i vår APP senest en måned før iverksettelse.
MAAS forbeholder seg retten til å løpende og uten varsel å endre prisen på bruk av bilene og de til enhver tid gjeldende gebyrer. De til enhver tid gjeldende priser kunngjøres på https://www.moveabout.no og i vår APP og vil komme klart frem ved bestilling av bil.
Kortbetalingene går gjennom Stripe sitt betalingssystem, og Stripe vil være ansvarlig for behandlingen av Kundens kortopplysninger i sine systemer. Vi aksepterer de fleste kredittkort og betalingskort registrert på en person.

§4 HVA INKLUDERER MEDLEMSKAPET

Medlemskap i MAAS gir Kunden rett til å leie elbil til gjeldende priser gjennom vår APP og bestillingsportal på https://mobil.moveabout.no. Kunden vil få egen privat brukerprofil som gir adgang til biler i MAAS sin bilflåte.

Medlemskap i MAAS er en forutsetning for leie av elbilene.

§5 HVA INKLUDERER LEIEPRISEN

Leieprisen inkluderer:

• Forsikring i henhold til vilkår beskrevet i § 10 FORSIKRINGSVILKÅR
• Fri kjørelengde opp til km angitt per 24 timers periode i den til enhver tid gjeldende prisliste
• 24-timers veiassistanse
• Kundeservice på +47 95 80 70 00 i ordinær åpningstid
• Vakttelefon utenfor ordinær åpningstid for hjelp med bruk av bilene og pågående bestillinger.

MAAS plikter å sørge for at reservert bil står klar til avhenting for Kunden til avtalt tid og på avtalt sted. Kjøretøyet skal være i teknisk god og forskriftsmessig stand og være utstyrt med tilstrekkelig strøm på batteriet til brukers beregnede kjørelengde, men begrenset til den enkelte bil sin rekkevidde. Småskader og alminnelig slitasje må kunne påregnes, og kan ikke i noe tilfelle gjøres gjeldende som mangler.

§ 6 AVHENTING OG LEVERING AV BIL

Kunden kan ikke leie bil uten å ha foretatt reservasjon på forhånd.

Kunden møter opp til reservert tid på valgt utleiestasjon for avhenting av bil. Ved avhenting kan Kunden åpne dørene ved å benytte vår APP. Bilen startes med nøkkel som er plugget i en holder i hanskerommet, eller for biler uten nøkkel benyttes telefonen som elektronisk nøkkel.

Kunden er ansvarlig for å medbringe ladekabel fra utleiestasjon under leieperioden. Unntaket er ladestasjoner der det er fastmontert kabel som ikke kan tas ut av ladestolpen.

Ved levering plikter Kunden å parkere bilen på en av de tilgjengelige reserverte plassene på den samme utleiestasjonen som bilen ble hentet ut fra. Eventuell søppel skal fjernes fra bilen og bilen skal leveres i samme tilstand som ved start av leieforholdet. Leieperioden må avsluttes ved først å sette bilen til lading ved å koble på ladekabel, eventuelt starte lading med ladebrikke og kontrollere at lading er startet. Når lading er startet avsluttes leieperioden ved å plugge nøkkelen inn i holderen i hanskerommet i bilen og/eller avslutte leien i vår APP. Når dette er gjort, vil bilen låses automatisk innen noen sekunder.

Tilbakelevering anses for å ha skjedd når prosedyren i dette punktet er fulgt.

§ 7 KUNDENS BEHANDLING AV BILEN

Utleiebilen må kun kjøres av Kunden som utførte bestillingen, og det er ikke tillatt å la andre personer bruke bilen.

Kunden plikter å sørge for alminnelig vedlikehold i leieperioden, og plikter å påse at bilen til enhver tid er i forsvarlig kjørbar stand. Alminnelig vedlikehold innebærer å ta hensyn til varsellamper og å påse at dekk har tilstrekkelig lufttrykk. Dersom Bruker er i tvil om vedlikehold, kan spørsmål stilles til MAAS.

Kunden plikter å behandle bilen varsomt, og ikke påføre skader. Bilen skal leveres tilbake i samme stand som ved avhenting. Røyking og dyr er ikke tillatt i bilen. Kunden plikter å rapportere til MAAS på telefon eller mail om bilen ikke er i tilfredsstillende stand når den hentes. Slik rapportering skal skje før man begynner å benytte bilen.

Vi gjør oppmerksom på at det påløper gebyr dersom bilen ikke settes på lading ved levering og dersom bilen ikke leveres tilbake i samme stand som ved opphenting av bilen.

Kunden må ikke benytte bilen til:

• Kjøring utenfor offentlig vei eller område stengt for alminnelig ferdsel
• Befordring av passasjer eller varer mot vederlag
• Fremleie
• Konkurranse, fartsprøver eller annen form for testkjøring
• Kjøreopplæring eller øvelseskjøring
• Sleping av annet kjøretøy

Kunden må ikke benytte bilen i ulovlig øyemed eller på ulovlig måte, herunder:

• Kjøring under påvirkning av alkohol, narkotika eller medikamenter.
• Frakt av flere passasjerer eller tyngre last enn bilen er registrert for.
• På annen måte å benytte bilen i strid med vegtrafikklov, trafikkregler eller straffelovgivning.

Bilen kan ikke tas med ut av Norge uten skriftlig samtykke fra MAAS.

§ 8 KUNDENS ANSVAR FOR SKADER M.V. I LEIEPERIODEN

I avtalt leieperiode og frem til bilen er levert til utleiestasjon på korrekt måte, bærer Kunden det fulle ansvaret for bilen og bruken av denne. MAAS vil jevnlig kontrollere bilene for skader og registrere disse.

Kunden vil således være ansvarlig for alle skader som er inntrådt i leieperioden. Maksimal egenandel ved skade eller tyveri fremgår i § 10 FORSIKRINGSVILKÅR og dekkes av Kunden. Dersom Kunden har utvist forsett eller grov uaktsomhet, og ikke omstendighetene tilsier at det er grunnlag for lemping av ansvaret, er Kunden ansvarlig for skaden i sin helhet. Det samme gjelder for skader som ikke omfattes av forsikringsdekningen.

Kunden plikter å undersøke bilen for synlige skader eller mangler før bilen kjøres ut fra utleiestasjonen. Kunden taper sin rett til å gjøre mangel gjeldene dersom han/hun ikke innen leieperioden gir MAAS melding som angir hva slags mislighold det gjelder.
Likestilt med skader inntrådt i leieperioden, er skader som av Kunden anføres å ha oppstått forut for leieperioden, men som Kunden måtte ha oppdaget ved en alminnelig aktsom kontroll da bilen ble avhentet.

Kunden er ansvarlig for å betale offentlige og private bøter, fartsbøter, parkeringsgebyr og tilsvarende gebyrer. Der MAAS hefter solidarisk med bilfører i leieperioden og Kunden ikke betaler slike utgifter selv, legger MAAS på et administrasjonsgebyr på kr 200,- ved senere innkreving hos Kunden.

Kunden er erstatningsansvarlig for ethvert tap som MAAS pådras, for eksempel til rengjøring, reparasjoner og transport, grunnet innvendige eller utvendige skader eller skadeverk som er påført bilen i leieperioden, begrenset oppad til egenandel som fremgår i § 10 FORSIKRINGSVILKÅR. Ansvar som ikke dekkes av forsikring må i sin helhet dekkes av Kunden.

§ 9 KUNDENS PLIKTER VED SKADER

Alle skader, tekniske feil eller uhell skal av Kunden meldes omgående til MAAS ved å ringe +47 958 07 000.

Ved tyveri, brann, skadeverk og skade på person eller dyr, skal forholdet også alltid meldes til politiet. Kunden skal alltid utfylle fullstendig skademelding og ikke etterlate bilen uten korrekte sikkerhetsforanstaltninger. Utfylt skademelding skal omgående leveres til MAAS.
Dersom Kunden ikke overholder sine plikter i forbindelse med skade, er Kunden ansvarlig for merkostnader som påløper i forbindelse med den inntrufne skade, og som kan tilbakeføres til forsømmelsen.

§ 10 FORSIKRINGSVILKÅR

Følgende vilkår gjelder for forsikringen:

• Forsikringen gjelder for Kunden som fører kjøretøyet i reservert leieperiode.
• For at forsikringen skal gjelde må Kunden være minimum 18 år og inneha gyldig førerkort.
• Ansvarsforsikringen dekker ansvar for skade på person og ting kjøretøyet forårsaker.
• Forsikringen er gyldig i EU.
• Egenandel ved skade er kr 10.000,-kr. Egenandel ved glasskade er kr 5.000,-kr.
• NB! Egenandel for medlemmer under 23 år er 15.000,-kr

Forsikringen omfatter ikke:

• Skade som oppstår ved kjøring på avsperret område (bane eller landvei) ved deltakelse i eller trenging til hastighetsløp eller fartsprøver eller ved annen kjøring på slike steder selv om det ikke måles hastighet under kjøringen.
• Skade som Kunden har voldt forsettlig.
• Skade som Kunden har fremkalt ved grov uaktsomhet.
• Skade som oppstår når motorvognen blir kjørt mens Kunden er påvirket av berusede eller bedøvende middel.
• Tap av arbeidsfortjeneste.

§ 11 ANGRERETT

I henhold til angrerettloven har Kunden rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til MAAS innen 14 dager fra medlemskapet ble registrert og betalt. Siden medlemskapet aktiveres umiddelbart etter betaling gjelder ikke angreretten for bruk av biler Kunden allerede foretatt innen melding om angrerett gis.

For medlemskapet vil det foretas et forholdsmessig fradrag i beløpet som tilbakebetales til Kunden, dvs. at fradraget utgjør verdien av den delen av medlemskapet som Kunden allerede har kunnet utnytte frem til tidspunktet da angreretten benyttes.

§ 12 OPPSIGELSE

Medlemskapet sies opp ved å ringe kundeservice på +47 958 07 000 eller ved å sende en e-post til kundeservice@moveabout.no.

Kunden kan når som helst si opp medlemskapet, senest 10 dager før utløpet av inneværende måned. Move More medlemskap har en oppsigelsestid på tre måneder.

§ 13 BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

All informasjon som innhentes benyttes til det formål å kunne tilby bildeling og behandles konfidensielt. MAAS vil bruke GPS-posisjonering for å lokalisere biler som ikke er returnert etter endt leieperiode, stjålet eller på annen måte forsvunnet, der Kunden ikke svarer på telefon eller ved bedriftsinterne behov.

MAAS vil kunne behandle personopplysninger om Kunden for blant annet å oppfylle avtalen, utvikle og analysere tjenestene og aggregere data for statistiske formål. I tillegg kan Kunden ved registreringen frivillig gi samtykke til at MAAS kan sende markedsføringshenvendelser vedrørende tjenesten til Kundens registrerte e-postadresse, uten først å vaske mot det sentrale reservasjonsregisteret.

MAAS vil videreformidle Kundens navn og kontaktinformasjon til politiet eller parkeringsselskap dersom ubetalte bøter eller overtredelser spores til en tidsperiode der Kunden har leid bil.

§ 14 ANSVARSBEGRENSNING

MAAS vil etterstrebe en god kvalitet på tjenesten til enhver tid.

Hvis tjenesten avbrytes eller forstyrres vesentlig i mer enn 24 timer og dette skyldes MAAS, kan Kunden kreve en forholdsmessig refusjon av medlemskapsavgiften. Øvrige avgifter og gebyrer refunderes ikke.

Erstatning for tap som Kunden måtte lide som følge av mislighold kan kun kreves dersom MAAS har utvist forsett eller grov uaktsomhet eller det foreligger vesentlig kontraktsbrudd. Indirekte tap som tapt arbeids- og fritid dekkes ikke. Indirekte tap i næringsforhold, herunder driftsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste som følge av en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller tap som følge av skade på annet enn utleiebilen, kan kun kreves dersom tapet skyldes en forsettlig handling fra en av MAAS sine ansatte.

MAAS påtar seg intet ansvar for skade på eller tap av eiendeler som Kunden eller annen person har etterlatt eller oppbevart i bilen i leieperioden, eller etter tilbakelevering til MAAS.

Det ytes ingen refusjon eller erstatning ut over det som følger av ufravikelig lov. Dersom mangelen er vesentlig kan Kunden velge å heve denne Avtalen.

Alle reklamasjoner skal fremsettes innen rimelig tid.

§ 15 MISBRUK AV TJENESTEN

MAAS forbeholder seg retten til å suspendere eller avslutte medlemskap ved brudd på ovennevnte vilkår.

§ 16 KUNDESERVICE

Ved spørsmål om tjenesten, tekniske problemer eller klager og reklamasjon, skal disse rettes til MAAS Kundesenter ved å ringe +47 958 07 000 eller sende e-post til kundeservice@moveabout.no MAAS vil tilstrebe å gi tilbakemelding på henvendelser innen rimelig tid.

§17 OVERDRAGELSE

MAAS kan overdra denne avtalen til en annen tjenesteleverandør. MAAS skal gi Kunden varsel om slik overdragelse. Kunden anses varslet 3 dager etter at varselet er sendt til Kundens registrerte e-postadresse.

§ 18 ENDRINGER I VILKÅRENE

MAAS har rett til å endre vilkårene i denne avtalen. Dersom endringene er vesentlige, skal Kunden varsles minst 30 dager før endringen trer i kraft, med unntak av endringer som skyldes inngrep fra offentlige myndigheter på så kort varsel at denne fristen ikke lar seg overholde.

§ 19 ENDRINGER I KUNDEOPPLYSNINGER

Kunden skal straks varsle om endring av forhold av betydning for medlemskapet enten ved å gå inn på “Min Side” på https://mobil.moveabout.no/ eller ved melding til kundesenteret. Kunden er selv ansvarlig for gebyrer og kostnader som påløper som følge av at Kunden har oppgitt feil telefonnummer eller ikke varslet om endringer.

§ 20 TVISTER

Avtalen reguleres av og tolkes i samsvar med norsk lovgivning. Tvister skal forsøkes løst ved forhandlinger. Eventuelle tvister som ikke løses i minnelighet, kan bringes inn for de ordinære domstoler. Som verneting vedtas Asker og Bærum tingrett.